Beginnen met patroon #2, 'Eerst neem ik de tijd en haal me mijn plan in herinnering'.

  ^  
 

Beginpatroon Stier: 'Eerst haal ik me mijn plan in herinnering'

Het proces dat om het even welke functie volgt is een open proces. Een open proces herhaalt zich, is cyclisch, en is daardoor in staat om van zijn ervaring te leren. Het cyclische proces kan zich zijn doel herinneren maar niet alleen dat, het kan zich ook zijn voornemens en plannen herinneren. Binnen de structuur van het open proces heeft een functie altijd een fase (de tiende) ter beschikking om zijn eigen tijd te ordenen, om een plan uit te zetten dat naar zijn doel leidt.
De structuur is dan wel altijd hetzelfde, de manier waarop hij wordt toegepast is, zoals we wel weten, zeker niet altijd hetzelfde. Functies (en dus ook mensen) volgen bij het toepassen van het proces een van de patronen die in deze lijn worden beschreven. De uitvoering van een patroon is in alle onderdelen ook altijd individueel bepaald. Uit de functies die een mens ter beschikking heeft is de aanwezigheidsfunctie als voorbeeld genomen, de functie van het activeren van zenuwen, zintuigen en spieren, het beginnen aan een gegeven taak. De aanwezigheidsfunctie heeft tot taak het contact met de buitenwereld te onderhouden en is de manier waarop een mens zich naar buiten toont.

De laatste keer hebben we besproken hoe mensen kunnen beginnen met het maken van hun plan in de tijd en initiŽrend werken aan de perfecte vormgeving van idealen, van dromen, van verlangens en uiteindelijk van het eigen doel; nu gaan we verder met het patroon van het je tijd nemen om geduldig en aandachtig te bezien of het initiatief beantwoordt aan het plan - en zo ja of het tot een goed einde kan worden gebracht. Dit zijn mensen die beginnen met stil te staan en te refereren aan hun plan en zich af te vragen waarom ze ook alweer wilden beginnen. Als zij bekeken hebben of dit initiatief daarbij past ťn of het meer kennis op zal leveren, dan en pas dan komen zij echt in beweging om door te gaan tot het einde. Zo blijft deze functie bij zijn plan en laat de tijd zijn werk doen.
Dit beginpatroon kunnen we omschrijven als: 'Ik ben in het begin altijd aarzelend, afwachtend. Ik weet al wat de bedoeling is, maar zal ik hier echt aan beginnen? Zie ik dat de vorm duurzaam uit de achtergrond te voorschijn zal komen, ben ik overtuigd dat er ook tijd is? Als ik overtuigd ben, als ik eenmaal op gang ben gekomen, dan neem ik de tijd, ben ik niet meer te stuiten en ga ik door tot mijn initiatief af is, tot er een waardevol product is.
De tweede voorwaarde is dat mijn aandacht verschil oplevert, dat ik kennis kan vergaren, anders begin ik er niet aan'
.
Let wel: in de beperkte tiendelige sociale ruimte lag het voor de hand dat de beide laatste van de drie mentale capaciteiten van het individu, de natuurlijke eigen keuzes en de planning, niet open en algemeen konden worden toegepast, terwijl het in de op gelijkwaardigheid gebaseerde twaalfdelige wereld vanzelfsprekend is.  

 
Zoals gebruikelijk zijn er een paar voorbeelden uitgewerkt van mensen die dit patroon als beginpatroon gebruik(t)en.
We stellen ons voor dat we, als eerste aan Immanuel Kant, vragen hoe hij als filosoof aan een nieuwe dag begint. Hij zou kunnen zeggen: 'Er zijn natuurlijk de dingen die iedere dag weer terug komen. Ik doe dat rustig en planmatig, stipt volgens een vast schema. Ik ontbijt altijd om klokslag vijf uur. Dan neem ik de stof voor vandaag door, waar ik gisteren mee bezig ben geweest en waar ik was geŽindigd, en begin om zes uur met de colleges in mijn auditorium. Omdat mijn werk aan de 'Kritiek' eist dat ik zonder onderbreking intens op mijn taak geconcentreerd blijf, sta ik mezelf alleen ontspannende sociale contacten toe. Zo ontvang ik bij het middagmaal altijd vrienden maar we spreken dan zeker niet over filosofische onderwerpen'.

De kunstenaresse Charley Toorop zou op de vraag hoe zij te werk ging als zij boodschappen deed hebben kunnen zeggen: 'Ik ga alleen als ik meerdere boodschappen heb te doen, anders verlies ik te veel tijd ermee. Dat betekent dat ik een soort lijstje in mijn hoofd bijhoudt en dat werk ik helemaal af. Hebt U verder nog vragen? Dank U'.

Als we aan de componist Ludwig van Beethoven zouden vragen hoe hij 'sochtends begint, zou hij kunnen zeggen: 'Bij het naar bed gaan kijk ik al uit naar de ochtend. Bij het wakker worden heb ik vaak heel nieuwe ideeŽn die ik direct noteer. Ik neem altijd eerst mijn werk en mijn ideeŽn van gisteren nog eens door en werk dan tastend naar interessante variaties de muziek uit. Op mijn ontspannen middagwandeling kan ik nadenken en vind in de natuur rust, inspiratie en structuur'.

Het schema onderaan deze pagina bevat details van alle fasen van dit patroon.
 

  ^  
 

Twee polen om een waardenstelsel te ontwikkelen

Beginnen met stilstaan en de tijd nemen om zich af te vragen wat het doel en het plan ook alweer waren? Het introverte Stier-patroon houdt zich, zoals we zien, vanaf het eerste begin bezig met waarden. De tegenpool, de eveneens introverte Schorpioen-Ander op de 7e fase, moet de andere kant helpen om zich te ontwikkelen. Daar krijgt de Stier-kant de onthullende hulp en weerstand die het zoekt. De samenwerkingsrelatie kan er een zijn van twijfel: is dit mijn initiatief of het jouwe, wat willen wij van elkaar, moet ik mij conformeren om hulp te krijgen, om de kern onthuld te krijgen?

Om zijn, speciaal voor hem zo belangrijke, voorwaarden te kunnen handhaven tegenover de waarden van anderen, van de buitenwereld, heeft de voorzichtige Stier de Tweelingen-kennis van de 2e fase van eigen waarden nodig, het moet zijn eigen doel leren kennen. Om de eigen waarden te kunnen respecteren, de waarden van anderen te kunnen vergelijken met de eigen normen, zich te kunnen handhaven om het eigen doel te bereiken, moet de Stier zijn tegenpool leren waarderen, in de 8e fase de Boogschutter-waarden van de Ander leren achterhalen, de kern onderzoeken, en met grootschalige afwijzing en grote concentratie om leren gaan. Er worden in feite dubbele controles vanuit waarden uitgevoerd. Met behulp van brede kennis en ruim vergelijkingsmateriaal, diepgaand begrip en grote ervaring kan de samenwerking eraan bijdragen dat deze functie zijn waarden ontwikkelt en dat het eigen doel wordt bereikt.

Zoals bekend verplaatst het individu op zijn eigen manier het perspectief naar een ander terrein in een andere fase van het proces, naargelang de plaats van de betreffende functie. De beweging die begint vanuit het introverte teken Stier verschuift naar de functie Venus die ofwel secundair en dus introvert is, ofwel primair en dus extrovert gericht is. Venus secundair symboliseert de voorwaarden van het referentieproces, van het zich herinneren van de eigen plannen en het stug volhouden van wat hij begint; Venus primair symboliseert de voorwaarden van het aanpassingsproces van de interactie, van het zich conformeren aan de buitenwereld.
 

  ^    
   

Voorbeelden:
het STIER patroon individueel toegepast
 

 
Immanuel Kant, 1724-1804.
KŲnigsbergen, 22 april 1724, 05:00 Pl.T. [ bron ]
Duits Verlichtingsdenker, werkte zijn hele leven aan de universteit van KŲnigsbergen (nu Kaliningrad) waar hij ook geografie, poŽzie, artillerie en astronomie doceerde. Zijn belangrijkste filosofische werk was 'De kritiek van de zuivere rede' (1770).
De gegeven geboortetijd lijkt mij iets vroeger te moeten worden genomen. Ik ben uitgegaan van 4u56 Pl.T, dan blijft de hieronder gegeven beweging behouden maar komt de Ascendant in conjunctie met de Zon en in relatie met de drie daaraan gekoppelde functies. Dan kan zijn sociaal gedrag, zoals dat van hem bekend is, gemakkelijker naar buiten komen.
Kant bewoog zich binnen zijn Stier beginpatroon, nogal uitzonderlijk, geheel vanzelfsprekend naar de tweede fase. Dan verplaatste hij zijn perspectief naar de 12e fase, dan naar de 3e fase en weer terug naar de 12e fase.
 
fig.1: Immanuel Kant
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

NB.   Schuin gedrukte zijn termen die Kant gehanteerde.
 1. Kant begint en stuurt zijn initiatieven uit met de intentie om zijn plan voor ogen te houden en er zeker van te zijn dat hij eraan wil beginnen en dat hij zijn doel kan bereiken;
  dit wordt aangevuld met een zich helder manifesterende gastvrije persoonlijkheid;
 2. Šls hij dan begint dan tracht hij vanuit het esthetische, ofwel de zintuiglijke gewaarwording, de waarden van het intellect en de rede te verklaren;
 3. vervolgens benadert hij de herinnerde waarnemingen op een praktische manier;

  met een zuivere, kritische en tevens op de grondbeginselen gerichte blik de aanwezige begrippen verbindend;
 4. dan opent hij verstandelijke middelen en fundamentele wegen ten behoeve van het denkproces (oordeelsvermogen);
 5. en keert telkens weer terug naar de herinnerde begrippen om aan te geven hoe ze of via analyse of synthese tot oordelen (gevolgtrekkingen) te verbinden zijn;
 6. zo blijft hij het analytische en synthetische denken afwisselend op een vasthoudende en praktische manier benaderen.
   

De stimulerende voedingslijn is er een van maatschappelijk gewenste, grootschalige vernieuwing die een andere werkwijze, andere afwegingen en een ander kader vereisen om de nieuwe waarden in onder te brengen.
 
Het geheel wordt benadrukt als een soort dogma.
 

 
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) STIER;

  in conjunctie met de Zon in Stier in de 12e fase in Ram;
 2. vanuit de 1e fase, via VENUS primair, naar de 2e fase in TWEELINGEN;
 3. vanuit de 2e fase, via MERCURIUS secundair, naar de 12e fase in RAM;
  met Mercurius in conjunctie met de Maan;
 4. vanuit de 12e fase, via MARS, naar de 3e fase in KREEFT;
 5. en, nu via de Maan, weer terug naar de 12e fase;
   
 6. en zo heen en weer tussen de Maan en Mars, twee functies die voor hem verwisselbaar zijn.

Deze beweging wordt gevoed vanuit JUPITER in de 10e fase in WATERMAN, via URANUS in de 6e fase in WEEGSCHAAL, naar Venus primair in de 2e fase.
SATURNUS in de 9e fase in STEENBOK staat in nauwe relatie met de hoofdbeweging.
 

Charley Toorop, 1891-1955.
Katwijk aan Zee, 24 maart 1891, 7:13u GMT. [ bron ]
Werd Charley genoemd, heette eigenlijk Annie Caroline Pontifex. Nederlands schilderes, haar stijl wordt sociaal realistisch genoemd.
Charley bewoog zich niet vanzelfsprekend naar de tweede fase van het Stier beginpatroon, maar verplaatste haar perspectief naar de 9e fase, vervolgens naar de 4e en de 11e fase en dan weer terug naar de eerste, om de hele beweging weer te herhalen.
 
fig.2: Charley Toorop
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Charley begint en stuurt haar initiatieven uit met de intentie om haar doel voor ogen te houden en er zeker van te zijn dat zij haar plan kan uitvoeren;
 2. zij verplaatst haar perspectief naar haar oorspronkelijke, sterk gestructureerde schoonheidsideaal;
   
 3. vanuit dit strategisch punt beweegt zij zich kwetsbaar en prestatiegericht naar haar emotionele basis om moed te verzamelen;
 4. vanuit die basis kan zij vol zelfvertrouwen creatief uiting geven aan haar sociale betrokkenheid;
  in een felle en directe, de schoonheid van het leven uitdrukkende, vormentaal;
 5. deze sociale confrontatie brengt haar terug naar een nieuw creatief initiatief;

  dat gemengd is met haar behoefte geconcentreerd en krachtig haar eigen weg te kiezen;
 6. om zo dit hele proces te blijven herhalen.
   

De aanvullende functie Jupiter benadrukt haar interpretatie van de actuele samenleving die zij uitdrukt in de realistische benadering van sociale onderwerpen;
en de functie Uranus duidt op het vernieuwend karakter van haar artistieke werk.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken STIER;
   
 2. vanuit de 1e fase, via VENUS secundair in WATERMAN, naar fase 9 in STEENBOK;
 3. vanuit fase 9, via SATURNUS in MAAGD, naar fase 4 in LEEUW;
   
 4. vanuit fase 4, via de Zon, naar fase 11 in VISSEN;
  met de Zon in conjunctie met MERCURIUS primair in RAM;
 5. vanuit de 11e fase, via NEPTUNUS, terug naar de eerste fase;
  met Neptunus in conjunctie met PLUTO in TWEELINGEN
 6. vanwaaruit de hele beweging zich herhaalt;

Bovenstaande beweging wordt in de 9e fase gevoed vanuit de 10e fase met JUPITER in WATERMAN via de 6e fase met URANUS in WEEGSCHAAL.
 

Ludwig van Beethoven, 1770-1827.
Bonn, 16 december 1770, 13u30 Pl.T. [ bron ]
Duits-Oostenrijks componist. Van zijn vele beroemde werken is het laatste deel, genaamd Alle Menschen werden BrŁder, van zijn 9e symfonie nu populair als een Europees volkslied.
De gegeven geboortetijd leek mij iets later te moeten worden genomen. Ik ben uitgegaan van 13:38u Pl.T, dan blijft de hieronder beschreven beweging behouden maar vervalt het aspect tussen Jupiter en de Ascendant. Jupiter maakt dan geen enkel aspect, wat leidt tot het voor hem kenmerkende gedrag (hij straalt bv geen enthousiasme uit, maar verhindert hem niet zijn geloof in menselijke waarden krachtig naar buiten te brengen in zijn muziek).
Beethoven bewoog zich binnen het Stier beginpatroon niet vanzelfsprekend naar de tweede fase maar, als de meeste mensen, veranderde op zijn eigen wijze van perspectief binnen dat patroon. Zodra hij iets nieuws begon ging hij eerst naar de 9e fase en van daar naar de 4e en de 8e, waar deze beweging stopte.
 
fig.3: Ludwig von Beethoven
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Beethoven begint en stuurt zijn initiatieven uit met de intentie om zijn doel voor ogen te houden en zeker te weten dat hij het tot een goed einde zal willen en kunnen brengen;
  hij verbindt dat met een sterk vermogen tot originaliteit en vernieuwing;
 2. hij stuurt zijn sterk vernieuwende initiatieven naar harmonieuze en ideaal gestructureerde schoonheid;
 3. vanuit dat strategische verhaal beweegt hij zich met kwetsbaarheid en moed naar zijn emotionele basis;
 4. vanuit die basis van zelfvertrouwen kan hij met grote inzet de fase van transformatie ingaan om zijn verhaal in eigen muzikale taal om te zetten;
  hier worden het volgen van de eigen weg en diepe emotionaliteit in groots opgezette structurering toegevoegd;
   

   
 5. innerlijk blijft hij bezig met het op gestructureerde wijze omzetten van zijn grootse ideeŽn in muziek.

De daadkrachtige functie Mars benadrukt het gewicht van zijn werk, het beschadigde en vanuit de herinnering werkende zintuig en de naar binnen gerichte energie;
terwijl de functie Neptunus de pure en individuele muzikaliteit aanduidt.
Dynamiek, rithmiek en tempo vinden we in de 9e fase, zijn angsten en zorgen worden aangeduid door Saturnus in de 4e fase.
 

 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken STIER;

  met URANUS in Stier in conjunctie met de Ascendant in de 1e fase;
 2. vanuit de 1e fase, via VENUS primair, naar fase 9 in STEENBOK;
 3. vanuit fase 9, via SATURNUS, naar fase 4 in LEEUW;
 4. vanuit fase 4, via de Zon, naar fase 8 in BOOGSCHUTTER;

  de 8e fase bevat twee functies conjunct met de Zon: MERCURIUS en de Maan, en iets verder verwijderd ook JUPITER (in Steenbok);
 5. met Jupiter in die fase eindigt de beweging daar;

Bovenstaande beweging wordt in de 8e fase gevoed vanuit de 2e fase met MARS in TWEELINGEN en
vanuit de 5e fase met NEPTUNUS in MAAGD.

  ^  
 

Meer illustraties

Er zijn meer bekende mensen die het beginpatroon Stier gebruik(t)en [ bronnen ]. Ik noem weer een aantal namen, geordend in volgorde van de fase en het teken waarin Venus, waar het teken Stier naar verwijst, zich bevindt:

 1. in Stier: Gabriel Faurť, Jean Cocteau,
  in Tweelingen: William R. Hearst, Felix Timmermans, Gerald R. Ford, Hans Werner Henze,
 2. in Tweelingen: Immanuel Kant, Theo Olof, Dietrich Fisher Diskau,
  in Kreeft: ?
 3. in Kreeft: Claudio Abbado, Nicola Tesla, Rafael Kubelik,
  in Leeuw: ?
 4. in Leeuw: Percy Bysshe Shelley,
  in Maagd: ?
 5. in Maagd: ?
  in Weegschaal: ?
 6. in Weegschaal: Gerolamo Cardano,
  in Schorpioen: Charles X, Rosa Spier,
 7. in Schorpioen: Charles Manson, Enrico Fermi, Joan Sutherland,
  in Boogschutter: koningin Maria Stuart van Schotland,
 8. in Boogschutter: ?
  in Steenbok: ?
 9. in Steenbok: Robert Kennedy, Ludwig van Beethoven, Maurice Utrillo, Elvis Presley,
  in Waterman: Ernest Chausson, Charley Toorop, Humphrey Bogart,
 10. in Waterman: Pearl Bailey, MichŤle Morgan,
  in Vissen: Francis Bacon, Luigi Boccherini, Auguste Comte, Ulysses S. Grant, Martin L. King,
 11. in Vissen: George Washington,
  in Ram: Liza Minelli, Adolf Eichmann,
 12. in Ram: Henri Landru, Jan Christian Smuts, Antony Fokker, Godfried Bomans,
  in Stier: Gustave Courbet, Peter KŁrten, Roscoe 'Fatty' Arbuckle, Arthur Honneger, George Lucas.

Het teken Stier staat dagelijks tamelijk kort op de horizon. We mogen daarom verwachten dat het statistisch gemiddelde hier niet geldig is en (ruw geschat) slechts circa 6,4 procent van de wereldbevolking kans heeft om een Stier Ascendant te hebben. Het is opmerkelijk dat ik in mijn gebruikelijke bronnen toch relatief veel zo bekende mensen heb aangetroffen.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coŲrdinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiŽnteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 

- schema - van het innerlijke-tijd-nemende beginpatroon
 

Fase:
 1. STIER Ik ben in het begin altijd aarzelend, afwachtend. Ik weet al wat de bedoeling is, maar zal ik hier echt aan beginnen? Zie ik dat de vorm duurzaam uit de achtergrond te voorschijn zal komen, ben ik overtuigd dat er ook tijd is? Als ik overtuigd ben, als ik eenmaal op gang ben gekomen, dan laat ik de tijd werken, ben ik niet meer te stuiten en ga ik door tot mijn initiatief af is, tot er een waardevol product is,
  mits mijn aandacht uiteindelijk een onderscheid(ing) oplevert, want
 2. TWEELINGEN Ik verzamel kennis(sen) en informatie. Mijn weg is een innerlijke. Ik heb kennis nodig, ik wil verschil zien. Ik relativeer bezit. Mijn bezittingen zijn licht en vluchtig.
  Mits ze uiteindelijk tastbaar zijn, er een gevoelslading aanwezig is, ik er een emotionele binding mee kan hebben, want
 3. KREEFT Ik leg korte kontakten op basis van emoties. Ik voel het verschil aan. Ik wissel graag ervaring uit. Ik zoek houvast in kennis, ik wil zeker weten dat de informatie klopt met de feiten.
  Uiteindelijk wil ik kennissen die loyaal zijn, want
 4. LEEUW Mijn emotionele geborgenheid is mijn eigen zaak, daar moet ik echt mezelf kunnen zijn. Ik heb moed nodig om mijn basis te testen. Totaaloverzicht geeft mij emotionele zekerheid
  en uiteindelijk dienen mijn zekerheden mijn onderneming, want
 5. MAAGD Ik ben in wezen bescheiden, kritisch, geÔnteresseerd in het detail, zuiver. Ik dien mezelf. Ik analyseer mezelf tot in details. Mijn zelfvertrouwen is op zelfkritiek en zuiverheid gebaseerd, is stabiel.
  Uiteindelijk zoek ik evenwicht, een aanvulling om mee samen te werken, want
 6. WEEGSCHAAL In details ben ik meegaand, in mijn werk zoek ik steeds andere wegen, ben ik kunstzinnig. Ik werk aan meerdere dingen tegelijk. Ik werk in een team.
  Aan het eind wil ik, kernachtig en praktisch, tot de kern doordringen, wil ik essentieel en praktisch werk want
 7. SCHORPIOEN Ik heb immers alle tijd. Ik weet al wat de bedoeling is, waar het naar toe moet, anders was ik niet begonnen, maar ik heb een aanvulling nodig die to-the-point is, beslissingen weet te nemen (conform mijn bedoeling), helpt om te kiezen.
  Dat leidt tot soepele samenwerking want
 8. BOOGSCHUTTER Ik geloof in het referentiekader van de Ander, ik geniet daar van. Ik verander van ideaal, ik geloof in verandering. Ik ga op een kinderlijke manier, enthousiast, op de kern af,
  mits het ideaal uiteindelijk haalbaar is, want
 9. STEENBOK Ik heb een vertrouwd, betrouwbaar doel, een haalbare ideale top. De kennis van de Ander is degelijk. De Ander heeft zijn eigen weg al precies uitgestippeld.
  Mijn ideaal is uiteindelijk vernieuwend, waardoor
 10. WATERMAN Ik streef naar gelijkwaardigheid in mijn beroep. Ik hou wel van verrassingen. De onderneming van mijn aanvulling is spanningsvrij. Ik zoek maatschappelijke gelijkwaardigheid, democratie, wil grenzen overschrijden,
  opdat dat leidt tot sociale oplossingen want
 11. VISSEN Ik wil dat mijn vriendenkring grenzeloos is, mijn vrienden zijn in wezen ondoorgrondelijk en offeren zich, bieden zich aan mij aan. Ik weet intuÔtief wie mijn vrienden zijn. Ik accepteer het grenzeloze,
  mits ik ook praktisch kan zijn.
 12. RAM De Ander mag alleen werken, ik werk hard voor het goede doel. Ik heb een voorkeur voor praktische oplossingen. Ik wil op een praktische manier loslaten. Ik stop energie in het vinden van oplossingen, aan het loslaten van de dingen.
  Dan laat ik rustig de oplossing op me inwerken, heb de tijd, kan de tijd laten helpen bij het oplossen van het probleem.