Beginnen met patroon #7, 'Eerst maak ik tijd om interactie aan te trekken'.

  ^  
 

Beginpatroon Weegschaal: 'Eerst maak ik tijd om interactie aan te trekken'

Het beginpatroon WEEGSCHAAL is het eerste van de drie denkpatronen, de zich allereerst op het mentale (tijds-) aspect van de buitenwereld richtende mensen, dit in tegenstelling tot de andere drie patronen die zich eerst op het fysieke (ruimtelijke) aspect van de 'manlijke' omgeving richten. Zijn vlinderachtigheid heeft het gemeen met de beide andere leden van deze op de omgeving gerichte groep van sociale interactie, het WATERMAN- en het TWEELINGENpatroon.

In dit patroon vallen de tegendelen samen: het werkterrein van het initiŽren, de eerste fase - die van nature de fysieke RAM-aard heeft, die zelf aan wil pakken en graag alleen werkt - is in dit geval verbonden met de rationaliserende WEEGSCHAALkleuring die juist de tegenovergestelde manier gebruikt, die hulp wil krijgen en samen wil werken. Deze dualiteit van werkterrein en werkwijze geldt voor elke fase van dit proces. Alle op de buitenwereld gerichte werkgebieden zijn gecombineerd met werkwijzen die eveneens op de buitenwereld zijn betrokken (hetzelfde geldt in deze structuur voor de naar binnen gerichte delen). Aanvankelijk is er deze speciale en nadrukkelijke gerichtheid op de omgeving, waarbij de combinatie van doen en communiceren het kader bepaalt.

Op een zachtaardige manier en vol vertrouwen poneert dit patroon zich in zijn omgeving, het gebruikt in eerste instantie de hypothetische werkwijze, is charmant aanwezig en stelt zich open voor alle mogelijkheden. De vraag dringt zich op: waarop kan de mens die dit patroon gebruikt de eigen zekerheden bouwen en hoe bewaart of herstelt hij zo nodig de balans? De op de buitenwereld ingestelde tegenpolen van ruimte en tijd, het zelf doen of hulp en samenwerking aantrekken, staan haaks op de beide op het eigen innerlijk gerichte tegendelen, het zorgen voor de eigen stabiele basis waarop de autonomie vorm kan worden gegeven. De eerstgenoemde, de |1|-|7| as, levert het bewegend materiaal, de tweede, de verticale |4|-|10| as, vertegenwoordigt de bewogen verzamelaar. De zevende fase - die van nature de WEEGSCHAAL-aard heeft, die eigenlijk het mentale evenwicht probeert te bewaren en door interactie hulp probeert aan te trekken - is gekoppeld aan de RAMkleuring die ook hier juist de tegenovergestelde werkwijze toepast, die eigenlijk het fysieke evenwicht hanteert en liever niet praat maar direkt aan wil pakken en actie zoekt. Deze omkering van tegendelen geldt, zoals gezegd, voor alle fasen. Voor de andere hypothetische as, die van innerlijke stabiliteit, geldt dus hetzelfde; zij gebruikt in de 4e fase - de fysieke emotionele basis - de STEENBOKkleuring - de innerlijke (on)zekerheid - en in de 10e fase - die autonomie moet ontwikkelen - de tegengestelde en eveneens naar binnen gekeerde - emotionele - KREEFTkleuring.
Hoe het balanceren bij een individu verloopt ligt vast in de verdeling van de functies over het beginpatroon; het doel waarvoor iemand dit evenwichtspatroon nodig heeft wordt mettertijd voor het innerlijke ik herkenbaar in de ervaringen die het eerder heeft aangetrokken en hoe die met behulp van de omgeving door zijn capaciteiten zijn toegepast.
 

  ^  
 

Bonus en malus van charmant beginnen

Mensen die het Weegschaal beginpatroon gebruiken zijn gespitst op tegenwicht in de omgeving en kijken naar de harmonie erin, een houding die - in deze tijd - vaak als 'vrouwelijk' en dus als subjectief wordt gekwalificeerd. In het proces met zijn nuancerende glijdende schalen kunnen beide gezichtspunten niet zonder elkaar, de relatie tussen die twee aspecten van het vrouwelijk of het mannelijk ingesteld zijn spelen er altijd een individueel bepaalde rol in. Afhankelijk van de omvang van het proces, individu dan wel groep of context, is het dan een persoonlijk of een sociaal 'probleem'. Elk neemt in het contact met zijn omgeving datgene waar wat voor hemzelf van belang is, wat hij nodig heeft om zijn doel te bereiken en zijn opdracht uit te werken; hij haalt uit zijn omgeving dat wat bij zijn bekwaamheden past.

Deze mens begint met tijd te geven aan interessante nieuwe dingen en ervaringen, aan alternatieven, wil eerst actief sociaal contact zoeken, richt zich op gezelschap en wil samenwerking waarbij scherpe kantjes diplomatiek rozig worden vervaagd en de stellingname gemakkelijk een gezamenlijk standpunt wordt. Men begint actief contact makend en de ander actief ruimte gevend, verlangend, verleidelijk en verleidend, koketterend door charmant, lief, gul, aardig of desnoods zielig te zijn, door het mooie en modieuze te zoeken, door de ander te behagen teneinde hulp te krijgen, om conflicten te vermijden, om interactie te zoeken als een compromis, als een voorlopig herstel van een verstoorde balans.

Deze manier van beginnen die alternatieve mogelijkheden aantrekt omdat hij behoefte heeft aan die aanvulling, die niet alleen wil werken, die begint met meegaand te zijn tegenover De Ander, is bereid daarbij risico's te lopen, eigenbelang op het spel te zetten voor begeerlijkheden, zekerheden voor beloftes, veel ervaringen en verrassingen te verzamelen voor de groei van anderen maar er intussen zelf in kan blijven steken. Men probeert vanaf het begin via omwegen en improviserend te weten te komen welke hulp de buitenwereld te bieden heeft, heeft een fijne neus voor het aantrekken van hulp die juist die weerstand biedt die dan nodig is, vindt ver-wikkelingen en andere mogelijkheden voor ont-wikkeling op zijn weg. Men ziet de wereld door een roze bril (en bijt niet direct van zich af), moet in de omgeving veel ervaringen vergaren maar kan zodoende het eigen evenwicht verstoren, kan weifelachtig en onzeker worden, kan in impasses raken (bijv. in de valkuil lopen van onderdanigheid en kwetsbaarheid) waarbij soms een zetje van een ander nodig is om verder te gaan naar de volgende fase en de interactie kordaat richting te geven vanuit de eigen innerlijke behoeften.
Deze manier van het aantrekken en aangaan van interactie is in hoge mate wederzijds spiegelend en confronterend. Dit aantrekkende en aantrekkelijke patroon heeft, gewild of ongewild, vaak veel effect op andere betrokkenen, op ieders ruimte en persoonlijke vrijheid.
 

De aard van het WEEGSCHAALpatroon kan worden samengevat als: 'Bij het begin wil ik geen vast standpunt innemen, me niet vastleggen maar een 2e weg openhouden. Ik houd een alternatief bij de hand. Van het begin af aan zoek ik harmonie, tegenwicht en schoonheid, ben ik tactisch meegaand, probeer ik de vrede te bewaren.
De 2e voorwaarde is dat de ervaring kernachtig en praktisch moet zijn: het initiatief moet tot het wezen van de zaak door kunnen dringen, want ik wil vervolgens intens van mijn eigen waarden kunnen genieten'
.
Om een indruk te geven van de persoonlijke variaties op dit nogal vrouwelijk aandoende patroon stel ik, zoals gebruikelijk, een drietal mensen voor, deze keer alleen mannen. Ik stel mij de situatie voor dat zij nu op hun leven en de tijd erna terug willen kijken: ik wil graag weten hoe zij met dit verzamelaar-van-ervaringen patroon in balans konden blijven.
 • Georges Bizet zou kunnen zeggen: 'Inderdaad, ik heb altijd eerst gezocht naar omweggetjes, naar nieuwe variaties en mooiere harmonieŽn. Dank zij de stabiele thuisbasis van mijn jeugd en later van mijn echtgenote kon ik, bij intens overleg en hard werk - door het regelmatig met intensief sporten af te wisselen - greep houden op mijn ingewikkelde plannen en ook zeker zijn in mijn keuzes'.
 • Adolf Hitler antwoordt: 'Voor mij is redelijke interactie met individuele mensen altijd op de eerste plaats gekomen. Ik vind het prettig samen te zijn met mensen, vaak mogen ze mij ook graag. In de tijd rond de Grote Oorlog heb ik de emoties en de wilskracht ontwikkeld die ik als schilder nooit zo zou hebben toegepast, namelijk die om mensenmassa's te mesmeriseren, hen te laten denken en doen wat ik wilde dat zij wilden, om hun Grote Leider te zijn, om schuldigen en vijanden aan te wijzen en zo onze gezamenlijke gewelddadigheid en wraakzucht te voeden en richting te geven' [ noot ].
 • Als ik Desiderius Erasmus zou vragen hoe hij de ongetwijfeld grote druk waaronder hij stond kon weerstaan zou hij kunnen zeggen: 'Mijn aandacht gaat, behalve naar het goede in de mens, uit naar alles daaromheen. Ik heb geleerd te focussen op de feiten en dus op een persoon, op wat hij zegt, hoe hij dat doet en al het overige wat hem betreft, zodat ik een beeld krijg van wat die mens beweegt, waaruit zijn meningen voortkomen en wat het doel is dat hij in wezen probeert te bereiken. Maar zonder mijn vrienden, mijn reizen en mijn ironische uitlaatklep had ik nooit mijn evenwicht kunnen bewaren'.
   
  ^    
 

Voorbeelden:
het WEEGSCHAALpatroon individueel toegepast

 
Georges Bizet, 1838-1875.
Paris (Auteuil), 25 October 1838, 5:00u Pl.T [ bron ].
Componist, voornamelijk beroemd door zijn opera's, waaronder de romantische "Les pÍcheurs de perles" uit 1863, en de realistische "Carmen" uit 1875, zijn laatste en zeer progressieve werk. 'Carmen Jones' is een Amerikaanse filmbewerking (door Preminger en Hammerstein II, 1954) van het gegeven. Veel van zijn melodiŽn zijn ook door andere componisten gebruikt, o.a. in baletten en suites.

De opgegeven geboortetijd, op het hele uur, is mogelijk bij de officiŽle registratie afgerond. Ik heb onvoldoende informatie over Bizet's gedrag om met reden te twijfelen aan de gegeven geboortetijd en laat het hierbij.
 

Georges Bizet
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Georges was een open waarnemer die met zijn
   
   
 2. op de eigen opdracht gerichte maar wel antithetisch speelse aandachtfunctie altijd zowel goed voorbereid kon zijn als rustig alert blijven.
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken (filter of kleuring) WEEGSCHAAL, in
 2. conjunctie met de afwachtende VENUS secundair in hetzelfde teken.
Ik beschrijf bij uitzondering de volgende aspectfiguur ook omdat zij zo veel energie toevoert.
 • Alleen als hij zo nu en dan even stoom afblies door bijvoorbeeld vaak te gaan zwemmen kon hij de constant druk uitoefenende anderen - tegenhanger, medewerker of confronterend publiek - met hulp van de verwijderfunctie bij zijn initiatieven betrekken, terwijl hij tegelijk,
 • werkend vanuit de warme en strenge geborgenheid van zijn op degelijkheid en cultuur gerichte stabiliteitfunctie,
   
 • zich bewust bleef van zijn maatschappelijke verantwoor- delijkheid.
  Deze krachtige combinatie van functies blijft alsmaar zeer open en energiek doorgaan; ze versterkt zichzelf.

   
 • De zowel op muzikale wijze alsook op de eigen sociale manier actieve ondersteuningsfunctie is voor hem van essentieel belang: zij overbrugt de confronterende oppositie,
   
   
 • biedt de synthetische uitbreidingsfunctie die op de achtergrond zowel ervarend alsook ordenend actief is toegang tot de buitenwereld - de Ascendant - en
 • geeft tegelijk ook extra inspiratie aan de zowel sociaal en structureel sterke, alsook emotioneel en mentaal veelzijdige muzikale integreerfunctie door haar bij dit energieke geheel van persoonlijke vrijheid rondom de aanwezigheid- en de aandachtfunctie te betrekken.
Ascendant en Venus hebben belang- rijke directe aspectverbindingen:
Van de twee aanvoerlijnen is de ene kort:
 1. zijn geheugen, op en top synthetisch, biedt uitgebreide stimulerende en weldoordacht gedetailleerde informatie die gecombineerd wordt en direct bij het begin al beschikbaar is voor
 2. het samenvoegen van inhoud, van tekst, ideeŽn en muziek in het schrijfwerk van de synthetiseerfunctie. Hij heeft begrip en tegenwicht vanaf het begin paraat;
Het gesloten grote vierkant wordt gevoed
 1. vanuit de 12e fase in MAAGD, door JUPITER in Weegschaal,
   
   
 2. via MERCURIUS secundair naar de 1e fase,
   
de andere aanvoerlijn is zeer uitgebreid,
 1. de stabiliteit die de emotionele basisfunctie zoekt, vindt zij in de oriŽntatieas met zijn concrete maat- schappelijke doelstelling. Om dat te structureren, brengt zij het, samen met de behalve op structuur ook op de samenleving gerichte muzikale integreer- functie, naar
 2. de consistentiefunctie die dat, in het gebied van het werken aan de eigen autonome waarden, verantwoordelijk aanpakt. Dan, op zoek naar de kern, zet deze beweging zich voort naar
 3. de verwijderfunctie in het gebied van de beschikbare hulp, om problemen zonder omwegen en tot in de grond te onderzoeken en op te ruimen. Het draagvlak wordt vervolgens getoetst door
 4. de initiŽerfunctie die de groep van vertrouwden direct en kordaat om reacties vraagt. Als iedereen tevreden is, wordt de zaak overgebracht naar
 5. de zelfbeheerfunctie die, in het gebied van de effectieve uitvoering, zowel harmonieus en charmant alsook routineus en ontmaskerend toeziet op de creatie.
   
en door de lange lijn
 1. vanuit de Maan in Steenbok, nauw verbonden met de MC-ICas, en NEPTUNUS in WATERMAN beide in de 4e fase in STEENBOK,
   
 2. via SATURNUS naar de 2e fase in SCHORPIOEN,
   
 3. via PLUTO naar de 7e fase in RAM,
   
 4. via MARS naar de 11e fase in LEEUW,
   
 5. via de ZON (in Schorpioen) naar de 1e fase.

 

Desiderius Erasmus van Rotterdam, 1467-1536.
Rotterdam 28-10-1467, 03:56.41 GMT [ bron ].
Bekend als groot humanist en schrijver van 'Laus Stiltitiae' ('De Lof der Zotheid'), geschreven in 1509 en uitgegeven in 1511, waarin hij kerkelijke tradities en de bijgelovigheid van zijn tijd in een slimme satire scherp bekritiseerde.
Er zijn mij vier verschillende geboortetijden en -data van deze geleerde bekend. Ik wil eens kijken wat deze versie aan informatie biedt (in deze beperkte benadering).

Zodra hij zich voor iets openstelde zou hij de charmante en spiegelende mens zijn die tijd heeft voor anderen, die tussen de mensen moet zijn, volledig aanwezig is. Die eerste aanzet krijgt aanvoer van zes andere functies vanuit hun specifieke werkterreinen.
 

Desiderius Erasmus, birth chart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Zodra hij aan iets begon of hem iets opviel zou Erasmus

   
 2. het zijn volle aandacht geven, wat het was dat hem aantrok, zowel rustig erop doorvragen alsook het - zonder ophouden - onderzoekend in zich opnemen.
   
   
   
 1. Met de ASCENDANT in het teken WEEGSCHAAL beweegt hij zich naar
 2. VENUS secundair in hetzelfde teken, conjunct met MERCU- RIUS secundair en met NEP- TUNUS, de laatste in het teken SCHORPIOEN, en blijft in de eerste fase.
De eerste lijn, dubbel en indirect, werkt vanuit de twee terreinen van
 1. de samenleving, het wezen van de ander, waar de verwijderfunctie zowel details vergaart alsook over- zicht zoekt
 2. waarmee zij de zelfbeheerfunctie van elementaire waarden voorziet
 3. en, omgekeerd, vanuit het werkgebied van de waarden terug met de persoonlijke belangen als voer voor de verwijderfunctie.
 4. Door de samenwerking van zelfbeheerfunctie met de emotionele basisfunctie is dit ook een bron van ondersteuning voor de laatstgenoemde en dus voor zijn kritiekloze manier van beginnen;
Deze minimale beweging wordt gevoed door vier lijnen, de eerste:
 1. van PLUTO in MAAGD in de 11e fase in LEEUW, naar
 2. de ZON in de 2e fase in Schor- pioen,
 3. heen en weer naar Pluto.
   
 4. Terwijl de nauwe Zon-MAAN conjunctie zich op de grens van de tweede met de eerste fase bevindt;
vanuit het gebied van samenvoegen
 1. waar de consistentiefunctie en de activeer- of initiŽerfunctie beiden zowel verenigend werken als - de eerstgenoemde - ook op een doortastende manier,
 2. de integreerfunctie steunen;
   
de tweede:
 1. van SATURNUS in de 6e fase in RAM en MARS ook in fase 6 maar in VISSEN, naar
 2. NEPTUNUS in de eerste fase in WEEGSCHAAL;
vanuit het werkterrein van geloofszaken
 1. waar de uitbreidingsfunctie, die zich bezighoudt zowel met de zorg voor het geloof alsook met de vrijheid van geweten waar de onderscheiden idealen voor staan,
 2. speels de synthetiseerfunctie voedt en van uitgebreide informatie voorziet;
de derde:
 1. van JUPITER in Kreeft in de 9e fase in TWEELINGEN, naar
   
 2. MERCURIUS secundair in de eerste fase in Weegschaal;
vanuit het gebied van anticiperen en vormgeven
 1. waar het vermogen om de eigen lijn uit te zetten en subjectief te zijn
 2. de emotionele basisfunctie voedt zowel met harmoniserende alsook met besliste impulsen;
de vierde:
 1. van de Midhemel in KREEFT in de 10e fase, naar
 2. de MAAN in SCHORPIOEN in de 1e fase in Weegschaal;
vanuit de achtergrond, het geheugen en de vrijheid binnen het geheel
 1. waar de sociale ondersteuningsfunctie zowel met uitgebreide ervaring in harmonieuze interactie, die zelf al een directe uitings- en aantrekkingsmogelijkheid heeft via de Ascendant,
 2. ironisch de synthetiseerfunctie voedt alsook aanvult met nuttige details.
   
de vijfde aanvoerlijn:
 1. van URANUS in Weegschaal in de 12e fase in MAAGD, conjunct de Ascendant, naar
 2. Mercurius secundair in de eerste fase.
   
Adolf Hitler, 1889-1945, oorspr. naam Adolf Schicklgruber.
Braunau-am-Inn, 20 april 1889, 17:37.48 GMT [ bron ].
Rijkskanselier van 1933 tot 1945, gekozen leider van nazi-Duitsland vanaf 1934. Hij leidde de NSDAP, de nationaal socialistische Duitse arbeiderspartij.
Hij vocht de 4 jaar van WO-I aan het front en ontwikkelde, na een herstelperiode, zijn plannen om de wereld te koloniseren in 'Mein Kampf'. Met de steun van de socialisten die er brood en van de grootindustrie die er geld in zagen kwam hij aan de macht, hij wist de economie te herstellen en leidde het land naar WO-II [ noot ].

Zodra hij aan iets nieuws begon verplaatste hij zijn aandacht naar de Ander, naar de tegenoverliggende pool op de as van contact met de omgeving.
 

Adolf Hitler, geboortekaart
Klik op het plaatje voor meer details,
of: in nieuw venster openen?

Korte beschrijving

Informatie uit de geboortekaart

 1. Zodra hij zich voor iemand openstelde zou Hitler eenvoudig de charmante en spiegelende mens zijn die tijd heeft voor een ander, die op je toestapte, je op je gemak stelde, die tussen de mensen moest zijn.
 2. Voor hulp en samenwerking bewoog hij zich naar de primaire interactiefunctie die zich zowel op aandachtige en vasthoudende, dus secundaire, manier en aanbiedend, aantrekkend (haar eigen, onbestemde, werkgebied) alsook op een assertieve manier op samenwerking richtte.
 3. Haar oplossing is een strijdvaardige, op vechten gerichte relatie met de activeer- en initiŽerfunctie die hier, op een haar remmend werkterrein zowel op een haar hinderende manier alsook volgens haar eigen aard, handelde en
 4. daarmee het belang van deze pool van de as van hypothetisch contact met de omgeving mede benadrukte, versterkte en uit balans bracht.
 1. De ASCENDANT bevindt zich in het teken WEEGSCHAAL;

   
 2. vanuit de 1e fase, via VENUS primair maar achteruit bewegend in de secundaire STIER, naar het andere einde van de |1|-|7| as, haar thuis in de 7e fase, in RAM;
 3. in zeer nauwe en toenemende conjunctie with MARS,

   
 4. die zich daar op hun eigen manier willen maar niet kunnen uiten; zij hebben geen werkbare aspectverbinding met de Ascendant.
De aanvoerlijn naar dit punt op de as begint in het verborgene,
 
 1. vanuit de achtergrond, waar de sociale ondersteuningsfunctie de hele wereld zowel door schoonheid alsook met hulp van het detaillistische werk van anderen wilde verrassen. De zich langzaam ontwikkelende behoefte om zich te uiten leidde via
 2. de synthetiseerfunctie naar haar eigen terrein, waar zij zowel gedecideerd alsook op grootse wijze aan de nieuwe droom werkte om het tot iets nuttigs samen te voegen. Dat leidde vervolgens naar
 3. de integreerfunctie, kunstzinnige inspiratie die zich moet onderwerpen aan de macht, de verwijderfunctie. Zij werkten samen op het terrein van de waarden van anderen: beslisten zowel of iets hoorde tot onze natuur, of entartet was (en 'Wie niet met mij is is tegen mij'), alsook hoe de schuldigen aangepakt moesten worden. Om de absolute standpunten te propageren bewoog hij zich naar
 4. de interactiefunctie, verstrengeld met de initiŽerfunctie, om gelijkgezinden te vinden, net als hij gedreven door sociaal en nationaal ressentiment, om de gemeenschappelijke zucht naar macht en wraak richting te geven en de hulp van de massa aan te trekken om met alle middelen genoegdoening te bevechten.
Deze beweging wordt gevoed door een aanvoerlijn:
 1. vanuit URANUS in Weegschaal in de 12e fase in MAAGD, naar

   
 2. MERCURIUS secundair in RAM in de eigen 6e fase in VISSEN, naar

   
 3. NEPTUNUS in TWEELINGEN ingaand conjunct PLUTO, samen in de 8e fase (waar Pluto thuis is) in STIER, naar


   
 4. de retrograde VENUS primair conjunct met MARS in de 7e fase.
   
   
   
Zijn twee grote drijfveren, zijn ressentiment - het proces van de uit wrokgevoelens over tegenslagen gegroeide zucht naar blinde wraak [ noot ] - en zijn behoefte om verantwoordelijkheden te delen - waarvoor hij als leider zijn overtuigingskracht en wilskracht gebruikte - hebben zich mede ontwikkeld uit een ander deel van het netwerk van functies. Dat kan beter later, in een andere context, worden behandeld.
 
De vier overige functies vormen een geisoleerde lijn. Ook die lijn heeft geen uitingsmogelijkheid, want geen verbinding met de Ascendant.
  ^  
 

Meer illustraties van het WEEGSCHAALpatroon

Er zijn veel bekende en interessante mensen die het beginpatroon Weegschaal gebruikt hebben en heb dus een keuze moeten maken [ bronnen ]. Ik noem een aantal namen, geordend in volgorde van de fase en het teken waarin Venus zich bevindt, de functie waarmee het teken Weegschaal overeenkomst vertoont en waar het naar verwijst:

 1. in Weegschaal: Georges Bizet, Desiderius Erasmus, Ulrike Meinhof,
  in Schorpioen: Alfred Cortot, George VI (GB),
 2. in Schorpioen: Henri VI (Fr),
  in Boogschutter: Giacomo Puccini, Albert Schweitzer, Charles de Gaulle, Fritz Wunderlich,
 3. in Boogschutter: Winston Churchill, Jean-Francois Champollion, Jan Sluyters, Anton Webern, Simon Wiesenthal,
  in Steenbok: Louis Pasteur, Herman Gorter, Faroek Egypte, Mies Bouman,
 4. in Steenbok: August Bebel, Andrť Gide, Ludwig Klages,
  in Waterman: Alban Berg, Wim Kan,
 5. in Waterman: Isaac Newton, Marie de Flavigny comtesse d'Agoult (Daniel Stern), Thomas Woodrow Wilson, Valťrie Giscard d'Estain, Sergio Leone, Alfred North Whitehead,
  in Vissen: Giovanni Pico della Mirandola, Margaretha van Parma, Karl May, Auguste Piccard,
 6. in Vissen: Francis Galton, Albert I van BelgiŽ, Sergej Sergevitsj Prokofjev, Sidney Poitier, Alice Cooper,
  in Ram: Louis Ferdinand Cťline, George Harrison (beatle),
 7. in Ram: Elizabeth Taylor, Bing Crosby,
  in Stier: Adolf Hitler, Johannes Paulus II (paus), Frans Andriessen,
 8. in Stier: Otto Klemperer,
  in Tweelingen: Henry VIII, Alfred Krupp, Arthur Sullivan, John F. Kennedy,
 9. in Tweelingen: Filips II (Spanje), Van Cliburn,
  in Kreeft: de staat IsraŽl, Padre Pio, Napoleon I Bonaparte, Harry S. Truman,
 10. in Kreeft: Joshua Reynolds, Franz Jozef I (Oostenrijk), Pearl S. Buck, Walter Ulbricht,
  in Leeuw: Hendrik Antoon Lorentz, Maurice Maeterlinck,Charles Lindbergh jr.,
 11. in Leeuw: 'New York 11 sept', Grť Brouwenstijn, Mathilde Willink, Jacques Delors,
  in Maagd: Camille Saint-SaŽns, GŁnther Grass, John Boynton Priestley, John Lennon (beatle),
 12. in Maagd: FranÁois Mitterand, Willem Duys, Paul van Vliet,
  in Weegschaal: Stephen Hawking, die op 25/26 december 1962 van de mentaal soepele Maagd naar graad 0 van de fysieke en op effect gerichte Weegschaal veranderde,
  Camille Saint-SaŽns, Arthur Rimbaud.

Op het noordelijk halfrond staat het teken Weegschaal dagelijks lange tijd (op de 51e graad, de breedte van Greenwich, ca. 2u en 50 min) op de horizon. We mogen daarom verwachten dat het statistisch gemiddelde hier ruim wordt overschreden; theoretisch gezien en ruw geschat heeft bijna 12 procent van de wereldbevolking kans om een Weegschaal Ascendant te hebben.

Koppelingen naar
individuele ruimte-tijd dank zij een uniek coŲrdinatenstelsel - structuur #9/3,
gebeurtenissen georiŽnteerd en verbonden in ruimte en tijd - structuur #13/4.
 

  ^  
 
- schema - van het tijd-voor-de-omgeving-makende beginpatroon
 
Fase:
 1. WEEGSCHAAL Bij het begin wil ik geen vast standpunt innemen, me niet vastleggen maar een 2e weg openhouden. Ik houd een alternatief bij de hand. Van het begin af aan zoek ik harmonie, tegenwicht en schoonheid, ben ik tactisch meegaand, probeer ik de vrede te bewaren.
  De 2e voorwaarde is dat het kernachtig en praktisch moet zijn: het initiatief moet tot het wezen van de zaak door kunnen dringen, want
 2. SCHORPIOEN Ik geniet intens van mijn eigen waarden. Ik hou zelf eigenlijk van zwart en wit. In mijn referentiekader neem ik alleen de essentiŽle dingen op. Ik beheer mijn waarden op een kernachtige en praktische manier.
  Eindvoorwaarde is dat het in mijn kader past, dat het aan mijn idealen beantwoordt. Dus
 3. BOOGSCHUTTER Ik leg korte contacten op een joviale manier. In korte contacten ben ik optimistisch, idealistisch, doelgericht. Ik heb veel kennissen, ik verzamel kennis over een breed gebied. Ik geloof in kennis.
  Uiteindelijk moet de kennis wel beantwoorden aan mijn eisen van nut en haalbaarheid, want
 4. STEENBOK Bij mijn zorg voor mijn innerlijke ruimte speel ik op zeker, het moet vertrouwd en eigen zijn bij mij thuis. Ik wil een eigen ruimte, een degelijk en betrouwbaar huis. Ik ben een degelijk, betrouwbaar en zelfstandig ondernemer.
  Eindvoorwaarde is dat de basis, gelijkwaardigheid, mogelijk moet zijn. Ik zoek mijn uniek eigen geborgenheid in de samenleving, want
 5. WATERMAN Ik ben in wezen een uniek sociaal wezen, anders dan anderen maar gelijkwaardig. Vanuit mijn diepste zelf reik ik over grenzen en belemmeringen heen. Mijn creativiteit drukt zich uit op een sociale manier. Ik wil ontspannen zijn.
  Mijn tweede wezenlijke voorwaarde is dat het bijdraagt aan de oplossing, dat ik los kan laten.
 6. VISSEN Ik kan in chaos werken en daarin het ene draadje vinden. Ik los graag puzzels op, ik doe graag wetenschappelijk werk. Ik heb geen moeite me op te offeren voor anderen.
  Uiteindelijk wil ik dat het ook praktisch gericht is op mijn doel,
 7. RAM Ik zou graag met praktische mensen samen willen werken. Ik houd zelf vanaf het begin 2 wegen open, ik ben meegaand en verwacht van de ander dat die initiatieven aandraagt, energiek alternatieven biedt, dat wij elkaars afspiegeling zijn. Ik kom tot innerlijke harmonie door hard te werken aan samenwerking, door initiatieven tot samenwerking toe te laten.
  Ik verwacht uiteindelijk dat de ander de samenwerking volhoudt en we afmaken wat wij begonnen zijn, dat het vaste samenwerking oplevert,
 8. STIER Ik kijk eerst de kat uit de boom voor ik een keuze maak om daarna hardnekkig bij mijn keuze te blijven. Ik geniet als ik iets kan maken, een product af kan leveren.
  Mits het, uiteindelijk, tot meer inzicht, meer kennis leidt; uiteindelijk wil ik het wel relativeren. Dus,
 9. TWEELINGEN Ik kies mijn weg door communicatie. Nieuwe informatie herkennen, correleren en verspreiden is mijn doel, mijn ideaal. De ander beschikt over veel kennis. Ik kies mijn reisdoel uit de informatie van de ander.
  Uiteindelijk moet er een emotionele binding aanwezig zijn. Moet het een tastbaar ideaal zijn, want
 10. KREEFT Ik hou van een verzorgende maatschappij, ik ben op een emotionele manier maatschappelijk betrokken. Ik ben zelfstandig op een moederlijke, zorgzame manier. Ik verander niet graag van werk. Ik werk aan maatschappelijke zekerheid zodat ik de veiligheid en geborgenheid van mijn gezin tastbaar vorm kan geven. Mijn aanvulling wil een verzorgd thuis.
  Uiteindelijk wil ik loyaal kunnen staan tegenover de maatschappij, trots zijn op mijn functie daarin, want
 11. LEEUW Ik heb uitdagende vrienden. Ik beweeg me in mijn vriendenkring op een leidinggevende manier. Ik verwacht van mijn vrienden dat ze loyaal zijn zodat ze mijn leiding accepteren. Ik accepteer ook loyaal de leiding van mijn vrienden.
  Uiteindelijk ben ik dienstbaar aan mijn vrienden, uiteindelijk dienen mijn vrienden mij. Dus,
 12. MAAGD Ik kan details loslaten. De oplossing vind ik in kleine dingen, in details. Ik ben kritisch t.a.v. oplossingen en let op het nut ervan.
  Eindvoorwaarde is dat de oplossing een goed tegenwicht biedt, tot harmonie leidt. Uiteindelijk moet er een alternatieve, een (voor ieder acceptabele) gezamenlijke oplossing zijn.