ZIGZAGZINE #39, structuur #12: Universele samenhang

  ^  
 

Geachte heren Carlo Rovelli, Stephen Hawking, Sir Robert Penrose, Joseph Stiglitz, Fritjof Capra, Erik Verlinde, Ugo Mattei, Joris Luyendijk, kerkleiders, schoolleiders, filosofen, artsen, leiders van Universiteiten en journalisten

Na de afronding van de nummers 36 en 33 van mijn project van onderzoek in de structuur van het universum, ben ik klaar om dat te beŽindigen met een algemeen overzicht en conclusie, terwijl ik mijn persoonlijke ervaringen in de resterende 3 nummers van de thema-/verhalenlijn, de laatste 2 nummers van de patronenlijn en de uiteindelijke conclusies in nummer 41 voor later bewaar.
Ik nodig u graag uit om uw commentaar te uiten op mijn benadering vanuit de universele structuur, gebaseerd op relativiteit, gelijkwaardigheid en interactieve ontwikkeling, die mij er bewust van maakte dat twaalfdeligheid de natuurlijke verhouding tussen mensen en van het universum is en dat tiendelige systemen in menselijke relaties als onwenselijk moeten worden gezien.
 
  ^  
 

PROCESSEN: passieve staat of ontwikkeling in veranderlijke omgevingen

Ontwikkeling is geen zuiver menselijke capaciteit. Tot op heden heb ik in Zigzagzine vooral gedacht en geschreven vanuit het gezichtspunt van de mens. Maar nu moet ik denken en spreken over omgevingen van verschillende aard, en kijken naar onze wereld en het universum, naar materie die statisch is en dingen of materialen die kunnen bewegen en een andere capaciteit tonen en een ander gezichtspunt bieden.
In concreto, nu ik heb gemerkt dat de astrologie kan worden verhelderd door het twaalfdelige beeld ervan als basis te nemen, kunnen wij naar onze directe omstandigheden en veranderingen kijken, want dat is waar het in het dagelijks leven om gaat. Processen kunnen verschillen doordat de omgevingen van een proces veranderen, iets anders worden, en wij meer inzicht kunnen krijgen in de gebeurtenissen en de materialen die daarbij zijn betrokken, in hun aard en de technische consequenties.
Omgevingen kunnen materieel of mentaal zijn, water en sneeuw, olie of lucht en stof, keiharde steen, een honingraat, zand, bloed, ijzeren platen of messen, een kind of een buur. ImmateriŽle omgevingen kunnen een vooringenomen atmosfeer, een onverantwoordelijk management, een ongelijkwaardige relatie of een verslaafde partner, een onverwacht bericht, een zonnige morgen, een blij spelend kind, prachtige klanken en muziek, uitdroging of vergif zijn. Sommige omgevingen zijn volledig ontwikkeld, en ja, er zijn dingen waarover we meer moeten weten, actief in worden en begrijpen.
 
D6.gif
 
Het eerste onderwerp dat ik ter sprake wil brengen is ontwikkeling: 'wat voor dingen zijn dat die zich ontwikkelen, en bestaat er een statische toestand van materialen, en van levende wezens'?
Ja, er zijn twee groepen binnen de twaalf/12 delige structuur van de werkelijkheid en ontwikkeling. Het verschil is het onderscheid tussen de (volledig) ontwikkelde maar (soms) toch veranderende materiŽle objecten en de levende, denkende en zich ontwikkelende interactieve objecten die afhankelijk zijn van verschillende omgevingen.
De metalen, stenen en andere volledig ontwikkelde soorten mineralen en andere materialen zijn "doosvormig". De doosvormige of kubieke materialen met hun zes/6 gelijke kanten zijn in die staat niet van omgevingsinvloeden afhankelijk, maar er kunnen zich andere omstandigheden voordoen.
Water, vloeistoffen, luchtlagen, klanken daarentegen zijn net als planten en menselijke of dierlijke wezens in ontwikkeling, en behoren tot de twaalf/12 delige structuur. Zij hebben omgevingen nodig en zijn voortdurend in interactie met de hen passende omgevingen of zijn omgevingen van objecten of (andere) levende wezens of kwetsbare materialen. Zij bestaan, zij ontwikkelen zich, zijn in interactie, verdwijnen in de lucht, of worden geÔnhaleerd. Zij gebruiken ook metalen en stenen dingen en materialen die niet in ontwikkeling zijn (verslijten is het verliezen van deeltjes).
De twaalf/12 delen waaruit zij ontstaan, zijn verdeeld in zes/6 delen voor de eigenheid, en zes/6 delen voor interactie met wisselende omgevingen.
Hier, bij processen, wordt niet over soorten, gewichten en hun aard gesproken maar over relaties, invloeden of functies en verhoudingen; over voortdurende ontwikkeling.
 
D12.gif
 
Objecten die zich niet meer ontwikkelen, b.v. metalen, stenen of doden, kunnen, voor zover zij niet of zeer langzaam veranderen, als niet veranderend worden beschouwd zolang zij doosvormig zijn. Een enkele druppel water of stukje ijs echter heeft, als het warm is, meestal maar een korte tijd van ontwikkeling; het kan snel verdampen in de lucht. Als het opgenomen is in een grotere hoeveelheid is het geen druppel meer en verandert als de watermassa verandert.
Het schijnt dat materialen als ijzer, papier, gesteenten, vergiften, goud, statisch zijn, niet ontwikkelen naar een 'hoger' niveau of doeleinde, ten minste niet in deze tijdsperiode op deze aardbol. Deze materialen hebben zich ontwikkeld gedurende een zeer lange tijd (behalve het papier, dat gefabriceerd is, een snelle soort ontwikkeling toch), en zijn nu in een vaste en statische conditie; nu. De kleinste delen van deze materialen zijn nu volledig ontwikkeld en in deze staat hebben zij allemaal dezelfde atoomvorm: de vorm van een gelijkzijdig doosje; of van een gelijkzijdige kubus.
Als de temperatuur echter voldoende zou stijgen, zouden steen, ijzer en goud vloeibaar worden, en zouden wij al lang niet meer bestaan.
 
De conclusie van dit alles is dat zes/6 kantige of doosvormige elementen hun doel volledig ontwikkeld hebben.
Twaalf/12 delige elementen echter kunnen beide vormen omvatten, de eigen kern van zes/6 die grotendeels al ontwikkeld is en een vorm van onderhoud nodig heeft en het deel van zes/6 onderdelen die nog bezig zijn met het interactief 'uitvoeren' van die ontwikkeling. De eerste zijn of meer of juist minder afhankelijk van specifieke kwaliteiten in hun omgevingen.
 
Dyn.gif
 
Diep in het extreem hete innerlijk van onze planeet bevinden zich doosvormige massieve materialen met hun zes/6 kanten in interactie met een extreem hete omgeving van waarschijnlijk andere materialen. Terechtgekomen in een variabele omgeving mengen zij zich, passen zich aan bij een nieuw twaalf-delig bestaan van ontwikkeling waarin zij vloeibaar zullen worden, geleidelijk samenkomen, en te zijner tijd eindigen in een nieuw materiaal met een nieuwe functie. Zij kunnen licht zijn, vloeibaar blijven, of massief worden.
 
In samenvatting leidt dit ten slotte tot de volgende algemene kenmerken van ontwikkeling op een planeet:
  a  er is een object, een massa of een levend wezen: een proces met gegeven eigenschap-
      pen, met een doel
,
  b  omgevingsvoorwaarden: qua temperatuur, vochtigheid, hoeveelheid, veranderlijkheid,
  c  capaciteit voor interactiviteit: een twaalf/12 delig object worden of al zijn, als levend
      wezen met materiŽle en fysieke alsook emotionele en verstandelijke relatievormen,
  d  behoefte aan en openheid voor (verdere) ontwikkeling tot het doel van dit proces,
  e  door verschaffing van informatie en inzicht vanuit de massa's abstracte pakketjes die
      ongeveer 95% van het uitdijend universum beslaan, door beÔnvloeding via de kwanta,
      wordt concreet een actie uitgevoerd in een specifiek proces
,
  f  het proces voert de eigen functie uit in een actueel deel van ontwikkeling naar het
     algemene doel.
 
Dia.gif
 
Ontwikkeling is dus niet slechts een zaak van omgevingen op de schaal van de Aarde, maar een zaak van het universum als geheel. Wij weten, dankzij de kennis van de astrologie en de religies van Egyptenaren, BabyloniŽrs en andere oude culturen, al vele eeuwen dat de omgeving van onze wereldbol betrokken is bij het doel en de ontwikkeling van elk individu, en dat onze wereld invloed heeft op andere werelden of planeten.
De recent (Volkskrant woensdag 9 november 2016) verschenen informatie van professor Erik Verlinde is verhelderend en zeer waardevol.
 
  ^  
 

De universele structuur: vaste materie en processen in ontwikkeling

Processen zijn universeel, zijn per definitie natuurlijk, in ontwikkeling, en zijn twaalfdelig. Dieren en mensen, stenen en regendruppels zijn processen. Processen hebben een of meer doelen en functies. Ik noem er enkele: --- kenteken, rust, eer, bezit, model, bestemming, intentie, einde; --- een punt maken, een object verwerven, iemand's eind wensen; --- met een uitzicht op..., oogmerk op..., van plan om; --- objectief.
Het wezenlijk onderscheid van de basale vormen ligt in de staat waarin het object of de materie zich bevindt: is het in ontwikkeling of niet (meer), is het een proces of een element. Het element van een vast materiaal heeft, zoals we hierboven hebben gezien, zes kanten, in principe de vorm van een kubus.
Het proces, het voorwerp of idee in ontwikkeling, bestaat uit kernen van zes kanten met buitenlagen van zes delen; hierin, in die zesdelige kern bevinden zich de unieke eigenschappen in hun individuele behoefte aan ontwikkeling, terwijl de interactieve mogelijkheden of eigenaardigheden die in contact moeten kunnen komen met 'passende' invloeden in omgevingen zich in de zesdelige buitenlaag bevinden.
Natuurlijk zijn de groepen van zes verdeeld in fysieke en mentale of zintuiglijke delen!
 
15.gif
 
Noot: Het linker deel van deze tekening is gebaseeerd op een foto in 'De Volkskrant' p.V2 van zaterdag 25 januari 2014 van Aleksej Kljatov, genaamd "Classical sixfold". Deze benaming is onjuist en verwarrend.
Ik zie hierin (dit is mijn vijfvoudige reproductie van Kljatov's foto) twee groeperingen: 1. een kern van zes zesvlakken, omgeven door zes zesvlakken, samen de weergave van een proces, 2. een duodecimaal of twaalfvoud van zesvlakken.
 
  ^  
 

VERHOUDINGEN: de 12-delige structuur vergeleken met 10-delige systemen

Het resultaat of het effect van de verhoudingen tussen verschillende processen zijn van het grootste belang. Laten we eens kijken naar de verschillen tussen de natuurlijke (twaalfdelige) structuur aan de linker kant en de effecten in twee voorbeelden van het tiendelig monetair systeem.
 
A. 1, 2,

  S12x.gif
 
Absoluut uniek en gelijkwaardig
 
A.   Structurele relaties/verhoudingen:
1
= 6 assen=12 conjuncties,
2 = 2x6 tweevouden; 2 aparte groepen.
 
Stelselmatig veel grenzen en strakke regels           

A.   Systematisch overdreven volledigheid:
1
= 5 assen=10 conjuncties of tienvouden,
2 = 2x5 tweevouden, gemengde groepen.
 

   
  ^  

B. 3, 4,
          S34x.gif
 
        Duidelijk onderscheid en gelijkwaardigheid
 
        B.   Structurele relaties of verhoudingen:
        3 = 3 distinct dynamische vierkantrelaties,
        4 = 4 distinct dialectische driehoekrelaties.
 
Stelselmatig ongelijkwaardige, vage grenzen
 
B.   Systematisch verwisselbare relatie of verhouding:
3
= 2 oblong/vierkantige relaties,
4 = 10 vervormde driehoeken of inconjuncten.
 
   
  ^  
 
C. 5, 6.
S56x.gif
 
Duidelijk onderscheid en gelijkwaardigheid

C.   Structurele relaties of verhoudingen:
5
 = 24 inconjuncten, 12 open driehoeken,
6 = 6 opposities.
 

Systematisch ongelijkwaardige, vage grenzen        

C.   Stelselmatige relaties of verhoudingen:
5 = 1 echte opposities + 4 'opposities'.
 
 

   
  ^  
 

De twaalfdelige structuur

Decimale systemen

Duidelijk onderscheid en gelijkwaardigheid

Conclusie:
3 dynamische vierkanten #4 zijn beschikbaar,
4 dialectische driehoeken #5 beschikbaar.
 

Toegankelijke interactie, overleg.
Universele standaard van gelijkwaardigheid.
 

Stelselmatig in de kern onnauwkeurig

Conclusie:
dynamische vierkanten #4 zijn overdreven, 
dialectische driehoeken #5 ontbreken.
 
Te beperkte informatiedeling en interactie.
Structureel ongelijkwaardige systemen.

   
 
  ^  
 

Van tiendelige systemen naar de universele twaalfdelige structuur

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van en de motieven achter de huidige om geld draaiende wereld, wil ik even kijken naar de voorgeschiedenis, naar de oorspronkelijke handelsgebruiken van diverse lokale en persoonlijke gebruiken, en naar het tiendelig systeem dat betrouwbaar lijkt maar een geheime tweede versie heeft, die meer gecompliceerd en gevoelig is voor verdenking.
Deze methode verspreidde zich rond de Middellandse Zee.
De bijzondere tweede versie is lang (tot WO1) zeer beperkt en geheim gebleven.
 
  ^  
 
1. Voorgeschiedenis, het ontstaan van Fibonacci's tientallig stelsel
Omstreeks het jaar 1200 publiceerde Leonardo van Pisa (bijgenaamd Fibonacci) twee boeken van verschillend niveau, gebaseerd op de theoretische basis van Euclides' wiskunde en de Hindoe-Arabische tiendelige wiskunde (inclusief de 0): zijn "Liber Abbaci". Daarmee bevorderde hij de eenheid en de handel in de landen rond de Midellandse zee met hun tot dan plaatselijk verschillende financiŽle methoden.
In 1202 zou hij zijn tweede, gespecialiseerde, "Liber Abbaci" publiceren.
 
Manuscripten ofwel handschriften van praktische wiskunde waren zeldzaam en kostbaar. De drukpers is pas rond 1450 uitgevonden, die dure wiskundeboeken waren zeer gevraagd.
Van het tweede meer gespecialiseerd werk van Fibonacci dat slechts aan weinigen bekend was, bevindt zich nog een exemplaar in de bibliotheek van het Vaticaan, en natuurlijk ook op verscheidene veilige plaatsen bij financieel belanghebbenden. Het Vaticaan protesteerde tegen de toepassing van het tiendelig stelsel in politieke en andere maatschappelijke zaken zoals belastingen, o.a. rond 1640 in Frankrijk en de Nederlanden.
 
In zijn boek 'Finding Fibonacci' (2017) vertelt Keith Devlin dat de Arabisch sprekende handelaars en geleerden in Noord Afrika het decimaal nummersysteem kenden en leerden de Hindoes de wiskundige methoden aan plaatselijke handelaars. Leonardo van Pisa consulteerde vermoedelijk Omar Khayyam en Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, en gebruikte hun Persische negende-eeuwse boeken voor zijn beide publicaties.
 
Algorisme en algebra (al-Jabr) zijn termen van Arabische herkomst.
 

 
Baruch De Spinoza, een mens die de menselijke samenleving scherp analiseerde,
die binnen het tiendelig systeem uitzonderlijk gespecialiseerd, breed en helder dacht,
die op basis van gelijkwaardigheid een essentieel sociaal begrip verdedigde:
het landsbestuur zou zich moeten beperken tot ontwikkelingen van algemeen belang en vertegenwoordigers van religieuze organisaties niet toelaten.
Details:
De Ram/Weegschaal 1/7-as bevat alleen de Asc/Des-as van aanwezigheid / samenwerking;
de Kreeft/Steenbok 4/10-as bevat alleen de IC/MC-as van persoonlijke / maatsch. actie;
de Leeuw/Waterman 5/11-as van persoonlijke interactie in de gemeenschap is leeg.
Activiteit vindt alleen plaats binnen de fasen 2, 6, 8 en 9.
 
  ^  
 
2. Van Colbert's bestuur onder Lodewijk XIV tot de Franse Revolutie
In 1640 wordt Jean-Baptiste Colbert (29/8/1619 - 6/9/1683) benoemd tot 'commissaire des guerres', als minister onder de (jongere) koning Lodewijk XIV van Frankrijk (en de Nederlanden), en in 1665 tot Controller-General des Finances. De koning gebruikte enorme hoeveelheden geld zonder iets in te brengen en Colbert had moeite om voldoende geld bijeen te schrapen.
Ik vermoed dat Colbert's achtergrond de handelswereld was. In zijn situatie moest hij voor de staat een financieel systeem opzetten en het tiendelige lag daarbij voor de hand. Hij introduceerde, naar ik schat tussen 1641 en 1645, zijn financiŽle reformatie voor het hele land, met als basis de decimale munteenheid en op de achtergrond het geheime tweede handboek van Fibonacci, en generaliseerde hij definitief de tot dan diverse persoonlijke of lokale financiŽle gebruiken {deels info Engelse Wikipedia, 5-12-2016}.
Daarmee ontstond, naast de twaalfdelige astrologie, de astronomie, een beeld van de wereld als tiendelig systeem.
 
In 1774 verbonden zich de Verenigde Staten en namen in de 'dollar' het decimaal systeem, het in Frankrijk bewezen lucratieve monetaire stelsel dat voor de gewone burger niet doorzichtig is, over.
 
In 1789 wordt de Bastille in Parijs aangevallen door het Franse volk dat in opstand komt. Waarschijnlijk stond dat in verband met de troebelheid van de tiendeligheid van het nieuwe geldstelsel en de algemene armoede van de gewone, niet-geÔnformeerde burger tegenover de exorbitant groeiende weelde van de leden van het koningshuis, grote handelaars en wel geÔnformeerde of bevoorrechte burgers.
 
1641-2017. Het decimaal systeem is nu dus bijna 400 jaar in Europa in gebruik - de schaal ervan is de laatste 80 jaar zeer snel en sterk gegroeid.
 
Het tientallig stelsel komt niet overeen met de structuur van het universum. Het is beperkt, verhuld regelend en corrupt, de verhoudingen binnen de 10-delige standaard zijn ongelijk; de openlijke verhoudingen en eerlijke sturing van dynamische en/of dialectische interactie (12 delig) hebben daarin geen plaats. Automatisering van het stelsel betekent toenemende verdringing van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens, het kleineert, reguleert en belemmert de ontwikkeling tot zelfstandigheid en eerlijkheid, het geeft nog meer ruimte voor onduidelijke en misdadige activiteiten.
 
Na de tijd van Colbert bleef het geheime deel van de financiele methoden lang beperkt tot bepaalde grote bedrijven en enkele regeringsfunctionarissen. Met de beide wereldoorlogen is een systematisch zich uitbreidende verschuiving van de financiŽle middelen begonnen, en met de ontwikkeling van de computer-wereld verplaatst zij zich nu snel ook naar lagere en andere regionen van de wereld. De bedoelingen en methoden worden duidelijker merkbaar.en zichtbaar: de grens van de omvang ofwel de ontploffing van de, toch beperkte, middelen nadert, de beveiliging en de verhuldheid valt nu snel weg. Het clandestien verworven geld wordt inmiddels, uiteraard om veiligheidsredenen, belegd in kostbaarheden; het zich uitbreidend clandestiene financiŽle terrein dat het geld overneemt, verplaatst het via diverse methoden en vormen van handel, ook drugshandelaars, naar andere landen.
 
3. De universele twaalfdelige structuur op basis van evenredigheid
De twaalfdelige structuur van het universum is geen eenzijdige keuzekwestie. Wij verstoren de gelijkwaardigheid tussen mensen als wij in plaats van een algemeen geldende structuur van relaties een systeem hanteren dat niet op gelijkwaardigheid maar juist op eenzijdige kennis en dus op bevoordeling versus vernedering of kleinering is gebaseerd.
Denken dat er maar ťťn oplossing is, geen rekening houden met het tegendeel, is een houding die typisch is voor de benadering van een probleem als wij het tiendelig systeem gebruiken. In de twaalfdelige structuur hebben we, bij alles wat we doen, de mogelijkheid van een keuze, is er openlijk een tegendeel, een gelijkwaardig alternatief voor beide partijen. Een partnerprobleem, een huwelijksprobleem? een berucht gelijkwaardigheids probleem? een samenlevingsprobleem? een signaal? Wij zijn niet gelijkaardig maar juist uniek! Wij zijn echt allemaal gelijkwaardig en de mogelijkheid tot openlijke verschillen en tegenstrijdigheden zijn van wezenlijk belang, moeten voor ieder kind en jongere duidelijk zijn en algemeen gerespecteerd worden.
(Respectvolle tegenstand/weerstand kan zeer nuttig en waardevol zijn.)
 
Onze planeet bestaat dank zij twee werelden:
A. de eigen wereld met planten en dieren die in interactie is met en afhankelijk is van
B. de algemene en alomvattende twaalfdelige kwantumwereld.
De natuurlijke structuur omvat zowel de materiŽle en fysieke alsook de emotionele en verstandelijke relatievormen binnen het universum; de universele structuur is twaalfdelig, de universele structuur is een samenleving van mensen, functioneel en gelijkwaardig in eerlijke verhoudingen.
 

 
Een geboren recensente die de structuur en
gelijkwaardigheid in verhoudingen onderzoekt en probeert
de actuele wereld rond ons te analyseren.
Details:
De  Schorpioen/Stier 8/2-as bevat de Asc/Des-as van werken / samenwerking en Jupiter;
de Waterman/Leeuw 11/5-as bevat de IC/MC-as met Mercurius, Venus, Saturnus in Waterman;
de Kreeft/Steenbok 4/10-as bevat De Zon in Steenbok vs. Maan en Pluto;
activiteit vindt ook plaats vanuit de fasen 1, 6 en 7, met Uranus, Neptunus en Mars.
 
4. De maatschappelijke ongelijkheid en het financiŽle voordeel van geÔnformeerden
De ons omvattende wereld van samenleven kent (behalve het ongelijkwaardige tiendelig stelsel) nog een probleem van grote omvang en van groot belang.
De kennis ervan vertoont een pijnlijk hiaat. Ik wil hier de aandacht vestigen op het alcoholisme, een duidelijk voorbeeld van problematiek in menselijke relaties die onvoldoende helder wordt begrepen.
Alcoholisme is een sociaal probleem, een vorm van wederzijdse afhanklijkheid of gezamenlijke beÔnvloeding (co-dependency), waarbij ook kinderen en partners of collega's aanwezig en dus betrokken zijn. Het is van wezenlijk sociaal belang dat beide ouders/partners individueel verantwoordelijke en respectvolle partners worden, zichzelf beter leren kennen en accepteren. Daarom dus deze weinig bekende stukje feitelijke informatie uit mijn eigen ervaringen.
 
Alcoholgebruik en alcoholisme in vier soorten:
  A     relaties (nog?) zonder ernstige alcoholproblemen
      1. de stimulerende relatie tussen elkaar echt respecterende mensen;
      2. de gemiddelde, evenwichtige menselijke relatie en omgeving van voldoend respect.
  B     relaties met ernstige alcoholproblemen
     1. de zachtaardige alcoholist (m/v), die zich bevindt in (heeft gekozen voor)
         omgeving(en) van partner(s) of collega(s) die hem/haar zijn gaan
         uitlachen, overheersen, kleineren.
     2. de overheersende alcoholist (overwegend manlijk) die zich bevindt in (heeft
         gekozen voor) omgeving(en) met collega(s) of partner(s) die bescheiden en/of
         meegaand en/of zacht van aard zijn, maar die hen minacht, misbruikt of op hen
         parasiteert en zelden wordt opgemerkt als alcoholist.
Omgevingen en zelfs therapeuten schijnen het een praktische oplossing te vinden om
de alcoholist standaard te beschouwen als de verantwoordelijke die therapie nodig heeft.
Een alcoholist (beide types) kan afzonderlijk bij de AA-groep, en de partner of relatie kan
afzonderlijk bij de AlAnon-groep leren om de eigen aard te begrijpen en de aard van de ander
aan hem/haar over te laten.
 
AA of Al-Anon, de beide groepen voor of de alcoholist of de partner, zijn naar ik begrijp ontwikkeld vanuit Gregory Bateson's studies (zie: Charles Hampden-Turner 'De geest in kaart gebracht', 1981).
 
Alcoholisme en druggebruik van (groepen) jongeren is, naar ik meen, van heel andere aard en kunnen per land verschillen. Enerzijds maakt het deel uit van de natuurlijke ontwikkeling van kind tot volwassene waarin volop geexperimenteerd wordt en moet worden. Mogelijk ook is het een bijproduct van of juist een reactie op wat de huidige Nederlandse maatschappij (en zijn kleineer-mentaliteit) in sommige zaken direct of indirect bevordert, zoals gelijkvormigheid, massa(al) gedrag van kopen en meedoen of van de keuze je te willen of moeten bewijzen: "dit kan ik beter, dit durf ik alleen, kijk, ik ben echt iemand" tegenover "kan ik dat aan?, moet dat?, wil ik dat leven wel?".
De echte vraag is dan: wiens belang wordt daarmee gediend, is het nuttig?
 
= In de laatste 2 delen van de patronenlijn: #35 Waterman en #38 Tweelingen, zal het alcoholisme ook nog aan de orde komen.
 

  Stephen Hawking, een mens die aanvankelijk,
met de MAAN in MAAGD, fysiek en mentaal actief was,
de menselijke verhoudingen bestudeerde en,
op zijn manier, contact met mensen zocht;
maar nu, sinds zijn MAAN WEEGSCHAAL inschoof,
niet kan spreken of zich bewegen en bazig of kwaad is.
Details:
De Maagd/Vissen 6/12-as bevat de Asc/Des-as van werken / samenwerking en Neptunus;
de Boogschutter/Tweeling 9/3-as bevat de IC/MC-as van persoonl. / maatsch. actie en Jupiter;
de fasen 4 Kreeft en 8 Schorpioen van emotionele persoonlijke contact zijn niet actief;
activiteiten vinden ook plaats binnen de fasen 1, 2, 5, 7, 10 en 11.
 
De informatie die deze gebeurtenis biedt betreffende de gecompliceerdheid van het leven van mens en dier, ofwel het gebrek aan kennis over de ontwikkelingen en de structurele veranderingen in de loop van een leven, is enorm.
 
5. Samen leven binnen de huidige mensenwereld op weg naar gelijkwaardigheid
Baruch De Spinoza stelde dat, als uitgangspunt voor een regering, het werkterrein ervan duidelijk en zo beperkt en algemeen mogelijk moest zijn. Er mocht vooral geen verhulling zijn, zoals religieuze groepen die systematisch de kleinering van gewone mensen ondersteunen of onbelangrijke industriŽle details die deel zouden worden van het landsbestuur. Er moet een afzonderlijk beleid zijn van financiele zaken en een algemeen landelijk beleid van welvaart en helderheid worden ontwikkeld.
 
Als de Nederlandse regering blijft werken onder de dekking van groepen van godsdienstige mensen en andere belangen, en als de regering de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van het grootste deel van de bevolking beperkt, dan kunnen wij er zeker van zijn dat er nog steeds behoefte bestaat bij de Nederlandse financiŽle wereld om hun zakelijke methoden voor de burger te verbergen.
 
Ik wil  uw aandacht vragen voor de steeds verder afbrekende samenhang van de mensheid, op de oorsprong en oorzaak en de opzettelijke (of uit wanhoop) bevordering van het uiteenvallen van de gemeenschap, en de oorzaak van het daarop volgende geleidelijk verval van de maatschappij in structurele ongelijkwaardigheid en mentale kwetsbaarheid, kortweg: van opzettelijke sociale degeneratie.
In concreto:
Er zijn mensen die, in vroeger jaren, hebben geprofiteerd van de voordelen die Fibonacci's tiendelig stelsel aan enkelen heeft geboden.
Momenteel zijn er zeer veel mensen die abnormaal veel geld incasseren en die dat w
illen beveiligen, b.v. witwassen via drughandelaars, en omzetten in 'vastgoed'. De bronnen en de herkomsten zijn wereldwijd verschillend; ze komen van bedrijven en handelaars die extra veel winst maken, met het doel om meer te vergaren zichzelf of anderen te verzekeren van een superrijke toekomst.
Die toekomst kan, lijkt mij, zeer verscheiden en onzeker zijn.

 
Ik wil uw aandacht vragen voor het huidige verval van de maatschappij in structurele ongelijkwaardigheid en mentale zwakte / kwetsbaarheid; van sociale degeneratie. De toekomst van de mensheid op basis van gelijkwaardigheid kan nu worden aangegrepen.
 
De gevolgen van te sterke regulering of betutteling in het onderwijs, van kleinering in het onderwijs, van beperking van passend onderwijs met het doel om bepaalde groepen van de bevolking te onderscheiden als minderwaardige of onbelangrijke mensen.
 
In Nederland is de kwaliteit van het onderwijs sinds 1960/70 zeer verslechterd en beperkt, zelfs eenzijdig; is de breedte van de aangeboden informatie armoedig en niet gelijkwaardig aangepast voor ieder kind van verschillende capaciteit. De onderwijzer is overbelast met onzinnig papierwerk en dit alles vermindert het aantal beschikbare leerkrachten.
Het is duidelijk dat een groot deel van de bevolking [met hulp van de religies] welbewust wordt gekleineerd, systematisch klein wordt gehouden door de regering.
 
Het man/vrouw probleem is een hiaat in het Nederlandse bestuur (en in andere Europese landen?) in nagenoeg alle grote organisaties en bedrijven, verspreid ook in kleinere instanties en situaties, en willekeurig op straat merkbaar.
Is het zorgelijkheid over zijn werk, voor concurrentie of echt een vorm van minachting van de chic geklede man die op straat over vrouwen heen kijkt, wegkijkt, ze negeert?
 
De druk = de dwang op mensen = de kleinering = de toenemende slechte toestand van het lager- en middelbaar onderwijs die na WO2 is ingezet wordt steeds erger. Er wordt soms, uiteraard verhuld, over gesproken en misschien geleidelijk door een enkeling begrepen. Het geld-denken en kleineren van de burger is overheersend, neemt nog merkbaar toe in bestuursactiviteiten en wetgeving, in het alleen voor enkele uitverkozenen beschikbare delen 'kwaliteit'-onderwijs. Kwaliteit heet dan wel: 'financiŽel geÔnformeerd' maar Nederland kent al heel lang geen gelijkwaardige open cultuur en geen volwassen, dus ook verantwoordelijk, landsbestuur meer.
 
Het begrip "eigendom" heeft al lang geen betekenis meer (als het ooit betekenis heeft gehad), ook "de eigenaar" en "de eigenaresse" zijn begrippen die onbegrijpelijk zijn, ze zijn onzinnig gebleken.
Ook begrippen als "heerser", "baas",  roepen mijn kritische twaalfvoudigheid op.
Betrokken zijn bij je buren is voor steeds meer mensen een onbekend idee. Zorg voor medemensen zoals buren en 'vrienden' is steeds vaker een financiŽle kwestie: als je ons niet betaalt als we je een of twee straten verder naar de dokter of het ziekenhuis moeten brengen dan kunnen wij dat toch niet doen, vind je ook niet?
Toen ik eens viel op straat werd ik door meerdere jonge mensen beschermd en geholpen tot deskundige hulp dat overnam.
 
Samen werken aan gezamenlijke doelen: fysiek en geestelijk volwassen worden, gelijkwaardig zijn,  is ieder's recht [en aard].
Communicatie van formele zaken en persoonlijke belangen via het internet zijn voor veel mensen onuitvoerbaar of verwarrend. Daar rekening mee houden is niet alleen bij nieuwe en formele regelingen nodig, maar ook in het algemeen is de inhoud vaak onbegrijpelijk en alomvattend, en komt het lomp of kleinerend en betuttelend over. Er zullen ook altijd mensen zijn die meer met belangrijker dingen bezig willen zijn.
Ja/nee trucs werken niet bij iedereen positief.
 
De oorspronkelijke structuur van westerse muziek is gebaseerd op de frequentie van geluidsgolven met een standaard Hertz(Hz) van 432 trillingen; de wijziging in de periode tussen beide wereldoorlogen door Joseph Goebbels van de standaard frequentie naar 440 Hertz met zijn (negatieve) invloed op mensen is, zover ik weet, tot heden nog niet gecorrigeerd (zie: Zstructn.html).
 
Hier wil ik de astrologische gemeenschap danken voor hun indrukwekkende bron van informatie en hun alerte hulp; daarnaast wil ik persoonlijk voorstellen om de weergave van de astrologische kaart op het punt van vergelijkbaarheid en van begrijpbaarheid te verbeteren: normaliseer s.v.p. de basis van de kaart, maak hem begrijpelijk.
{En het astronomengrapje in de noordpool (in Nederlandstalige computerprogramma's) kan dan, als dat nog niet is gebeurd, meteen ook wel even verwijderd worden: zie: 36strBn.html#Anim6}.
 
'De gruwelijkheid van dat moment', zei de Koning,
'zal ik nooit of te nimmer vergeten.'
'Dat zul je wel', zei de Koningin, als je het niet ergens vastlegt'.
< Lewis Caroll: Through the Looking Glass >
 
  ^  
 

Zal ik de Aarde verruilen voor Mars, of doorgaan om mensen gerust te stellen?

Aangezien ik maar een structureel, kritisch denkend, analyserend, functioneel, bescheiden mens ben, betrokken bij kinderen en de toekomst van de wereld, in vroeger tijd bibliothecaris, recensent en portrettist was, voel ik de behoefte om astrologen uit te nodigen om na te denken over en te laten zien hoe zij de basiscirkel zouden invullen voor een Mars-, een Jupiter- of Pluto-horoscoop, waarin die planeet zou moeten worden vervangen door de planeet Aarde die ook een speciale functie en plaats zou moeten krijgen in eigen verhouding met de 12 fasen en de andere factoren in dit deel van ons zonnestelsel en in het Universum.
Het zou ook echt interessant zijn om de positie en functie van de Maan van de Aarde vanuit die hoek te bestuderen.
 
 
 
Terwijl ik verder ga met de geplande zines die rustig hebben liggen wachten, kijk ik uit naar Uw reacties en zeer gewaardeerde suggesties over de opbouw van een gelijkwaardige samenleving, en blijf,
 
Hoogachtend, Rini Sips.
 
 
 
  ^  
 
Lijst van de reacties op de consequenties van het gebruik van de natuurlijke structuur van het universum, tegenover de algemeen gebruikelijke tiendelige systemen:
 
  naam werkterrein, datum en (verwijzing naar) het commentaar: 
 C. Rovelli: quantum physicus meldt eind 2016: het universum is 12delig.
 S. Hawking: tot zijn verandering eind 1962 een onafhankelijk physicus:
 E. Verlinde: kwantum physicus:
 Sir R.Penrose: theoretical physicus:
 F. Capra: theor. physicus, ecologist:
 J. Stiglitz: econoom:
 U. Mattei: jurist:
  J. Luyendijk: publicist:
 B. Jongman: philosoof:
 J. Derksen: psycholoog:
 Paus Johannes: kerkleider:
 B. Obama: president USA:
 D. Trump: president (gekozen):
 W. Bleeker: chirurg:
 Midas Dekkers: bioloog:
 S. Beattie: schoolhoofd:
 S. de Groot: maatschappelijk werker (student):
  ? : astroloog:
 U of Chicago: vertegenwoordiger:
 Leiden Univ.: vertegenwoordiger:
 Clara (Be): krant (journalist):
 Volkskrant: krant (journalist):
 Groene A.dammer: krant (journalist):
 ?: .?. :
   

Koppelingen naar

Zine 33/10: Complex netwerk 3, overeenstemmend met de voorgestelde aangepaste astrologie;
Zine 36/11: Het universeel organisme 1, deels volgens de nieuwe kijk op astrologie;
Zine 35/11: Het Watermanpatroon van samenleving, en Zine 38/12: het Tweelingenpatroon;
het overzicht van Basiselementen en hun relaties,
de bibliografie.

Aleksej Kljatov's werk is te vinden op de site "Flickr" waartoe ik geen toegang kon krijgen;
Keith Devlin: "Finding Fibonacci" 2017;
Kees Schuyt: "Spinoza en de vreugde van het inzicht" 2017. Strikte analyse van al zijn werken;
Renť Willemsen: "Ontspoord eigenbelang; essay over Spinoza en economische complexiteit" 2017.

 
  ^  

Addendum:
 
 DE TWAALFDELIGE STRUCTUUR, DE BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID VOOR IEDER INDIVIDU
 Zij bevat vier actieve individuele factoren: 2 fysieke versus 2 mentale groepen van drie delen:
 
 Fysieke omgevingssituaties [van dit individu]: Mentale/sturende [invloeden op dit individu]:
 
  1. RAM  - (een) trivialiteit / een enkele impressie
     = actie + maken
     = naar buiten, de ruimte buiten de singulariteit maken
 5. LEEUW - afscheiding / het ego / plaats innemen
     = actie + claimen
     = naar buiten, de ruimte buiten de singulariteit claimen
 9. BOOGSCHUTTER - vreugde (+ stroming) / idealiseren
     = actie (+ verschil) + vergelijken
     = naar buiten, de omgevings ruimte-tijd verwerken
 
 
  3. TWEELINGEN - stroming / verschil / betekenis
      = verschil + vergelijken
      = naar buiten, tijd buiten de singulariteit verwerken
  7. WEEGSCHAAL - goed (+ trivialiteit) / alternatieven ervaren
      = verschil (+ actie) + maken
      = naar buiten, de omgevings ruimte-tijd maken
11, WATERMAN - noodzaak (+ afscheiding) / accepteren
      = verschil (+ actie) + claimen
      = naar buiten, de omgevings ruimte-tijd claimen
  
 Fysieke eigenschappen van het individu: Mentale/innerlijke eigenschappen van het individu:
 
  4. KREEFT - duurzaamheid / binding / vaste voet
      = emotie + maken
      = naar binnen, innerlijk ruimte maken
  8. SCHORPIOEN - slecht (+ grootheid)/ verwerping/ keuze
      = emotie (+ waarde) + claimen
      = naar binnen, de innerlijke ruimte-tijd claimen
12. VISSEN - vrijheid (+ samengaan) opbergen / loslaten
      = emotie (+ waarde) + vergelijken
      = naar binnen, de innerlijke ruimte-tijd verwerken 
 
 
10. STEENBOK - verdriet (+ duurzaamheid) / angst begrenzen
      = waarde (+ emotie) + maken
      = naar binnen, de innerlijke ruimte-tijd maken
  2. STIER - (een) grootheid / vergelijkingsmateriaal
      = waarde + claimen
      = naar binnen, innerlijk de tijd nemen
  6. MAAGD - samengaan / mogelijkheden / werkbaar
      = waarde + vergelijken
      = naar binnen, de innerlijke tijd verwerken